Faces of Water

A short introduction to the exhibition Faces of Water by its curator Sofie Crabbé. The exhibition takes place until Sunday, December 4, in Bozar, Brussels. It shows the results of residencies in Italy and Belgium of the following artists-researchers: Joshua G. Stein, Theresa Schubert, Anna Ridler and Haseeb Ahmed. Each of them portrays water and its intertwining with our contemporary culture, combining social, artistic, and scientific interests.

 

Theresa Schubert, Glacier Trilogy PART 2 Conservation of earth memory (2022). Photo: L. Pil

 

There would be no life on earth without water. Without seas and oceans, there would be no living organisms. Water is essential for food, clothing and technology production, and indispensable for transport and energy. Through abundance or scarcity, it can also have a destructive side. Concern for water is more relevant than ever.

Globally, we face unprecedented water challenges. The ocean may change more in the next 100 years than it has in the past 50 million years. Glaciers are melting faster than ever, sea levels are rising dramatically and pollutants are flowing into our streams from industry. The importance of water often goes no further than its utilitarian value, but what about humanistic, moral, emotional, aesthetic and ethical values? How do artists deal with these immense challenges? And what would happen if artists built bridges to all branches of society that can bring about change, such as industry, research and citizens? What if they worked together to find innovative ways to raise our awareness of the importance of water and water challenges, and to rethink the urgency of our relationship to water?

 

Joshua G. Stein / Radical Craft, Sediment as Cultural Heritage (2022). Photo: L. Pil

 

The exhibition Faces of Water presents artworks by artist-researchers Joshua G. Stein, Theresa Schubert, Anna Ridler and Haseeb Ahmed. The creations came about during four STARTS4Water residencies in northern Italy and Belgium in 2021-2022. The residencies combined artistic, scientific and technological research to expand and adjust people’s mindset around water. The artworks shed critical light on our position as human beings, and our use/misuse of water, in the past and in the present. How can we use water more sustainably in the future?

The STARTS4Water residencies are part of the European Commission’s S+T+ARTS Programme (DG CONNECT). S+T+ARTS (Science, Technology and the Arts) encourages interdisciplinary collaborations between artists and scientists, researchers, engineers and companies to support innovation in industry and society. To paraphrase the writer Vladimir Nabokov, there is no art without facts and no science without imagination. Ten residencies took place across the European continent, each focusing on a region-specific water challenge. Local experts provided intensive support and feedback to the artists.

Theresa Schubert focuses on the importance of glaciers and the resulting rivers and streams as indicators of climate change, while Joshua G. Stein explores the relationship of humans to these waterways, studying natural and anthropogenic sediments found there. Anna Ridler examines the interaction between water (systems) and the financial market, starting from the challenge of “water capitalism” as a possible solution for better management and understanding the true value of water. Finally, Haseeb Ahmed attempts to answer the complex issue of pharmaceutical pollution in various water cycles.

 

Anna Ridler, The landscape of finance (2022). Photo: L. Pil

 

Looking to the past, the Faces of Water exhibition questions the present and points to the future. The artworks dwell on the mystery that is time. ‘Panta rhei’ (‘everything flows’), the Greek philosopher Heraclitus is said to have said. “No man ever steps in the same river twice, for it’s not the same river and he’s not the same man.” Everything is in a continuous state of change. And yet, as several works in this exhibition show, we attempt to hold or accelerate the flow of time using digital technologies such as AI, 3D printing and data visualisation.

Sofie Crabbé

***

The works in the exhibition are the result of residencies organised by LUCA School of Arts, GLUON, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto and UNIDEE Residency Programs, with the support of their local ecosystem of partners.

 

Faces of Water

Een korte introductie bij de tentoonstelling Faces of Water door curator Sofie Crabbé. De tentoonstelling loopt tot zondag 4 december in Bozar, Brussel, en presenteert de resultaten van residenties in Italië en België van de volgende kunstenaars-onderzoekers: Joshua G. Stein, Theresa Schubert, Anna Ridler and Haseeb Ahmed. Elk van hen portretteert water en de verwevenheid ervan met onze hedendaagse cultuur en combineert sociale, artistieke en wetenschappelijke issues.

 

Theresa Schubert, Glacier Trilogy PART 2 Conservation of earth memory (2022). Foto: L. Pil

 

Zonder water is er geen leven op aarde. Zonder zeeën en oceanen, geen levende organismen. Water is essentieel voor de productie van voedsel, kleding en technologie, en onontbeerlijk voor transport en energie. Door overvloed of schaarste kan het ook een vernietigende dimensie hebben. Zorg voor water is relevanter dan ooit.

Wereldwijd staan we voor ongeziene wateruitdagingen. In de komende 100 jaar kan de oceaan meer veranderen dan in de afgelopen 50 miljoen jaar. Gletsjers smelten sneller dan ooit, de zeespiegel stijgt drastisch en via de industrie vloeien er schadelijke stoffen in onze stromen. Het belang van water gaat vaak niet verder dan haar utilitaire waarde, maar wat met humanistische, morele, emotionele, esthetische en ethische waarden? Hoe gaan kunstenaars met deze immense uitdagingen om? En wat gebeurt er wanneer kunstenaars de brug slaan naar alle takken van de samenleving die verandering teweeg kunnen brengen, zoals de industrie, het onderzoek en de burgers. ? Wat als ze samen zoeken naar innovatieve manieren om ons bewustzijn van de waarde van water en wateruitdagingen te vergroten, en om de urgentie van onze verhouding tot water te herdenken?

 

Joshua G. Stein / Radical Craft, Sediment as Cultural Heritage (2022). Foto: L. Pil


De tentoonstelling Faces of Water presenteert kunstwerken van kunstenaaronderzoekers Joshua G. Stein, Theresa Schubert, Anna Ridler en Haseeb Ahmed. De creaties kwamen tot stand tijdens vier STARTS4Water residenties in NoordItalië en België in 20212022. De residenties combineerden artistiek, wetenschappelijk en technologisch onderzoek, om de mindset van mensen rond water te verruimen en bij te stellen. De kunstwerken werpen een kritisch licht op onze positie als mens, en ons gebruik/misbruik van water, in het verleden en in het heden. Hoe kunnen we in de toekomst duurzamer met water omgaan?

De STARTS4Water residenties vinden plaats binnen het S+T+ARTS Programma van de Europese Commissie (DG CONNECT). S+T+ARTS (Science, Technology and the Arts) moedigt interdisciplinaire samenwerkingen aan tussen kunstenaars en wetenschappers, onderzoekers, ingenieurs en bedrijven, om innovatie in de industrie en de samenleving te ondersteunen. Om de schrijver Vladimir Nabokov te parafraseren: er bestaat geen kunst zonder feiten en geen wetenschap zonder verbeelding. Verspreid over het Europese continent vonden tien residenties plaats, die zich elk op een regiospecifieke wateruitdaging richtten. Lokale experts ondersteunden de kunstenaars intensief en gaven hen feedback.

Theresa Schubert concentreert zich op het belang van gletsjers en de hieruit voortvloeiende rivieren en stromen als indicatoren voor klimaatverandering, terwijl Joshua G. Stein de verhouding van mensen tot deze waterwegen verkent, door natuurlijke en antropogene sedimenten die hij er aantreft te bestuderen. Anna Ridler onderzoekt de interactie tussen water(systemen) en de financiële markt, vertrekkende vanuit de uitdaging van ‘waterkapitalisme’ als een mogelijke oplossing voor een beter beheer en begrip van de werkelijke waarde van water. Tot slot probeert Haseeb Ahmed een antwoord te formuleren op het complexe vraagstuk van farmaceutische vervuiling in diverse waterkringlopen.

 

Anna Ridler, The landscape of finance (2022). Foto: L. Pil

 

Kijkend naar het verleden stelt de tentoonstelling Faces of Water het heden in vraag en verwijst ze naar de toekomst. De kunstwerken staan stil bij het mysterie dat tijd heet. ‘Panta rhei’ (‘alles stroomt’), zou de Griekse filosoof Heraclitus gezegd hebben. ‘Geen mens kan twee keer in dezelfde rivier stappen, want het is niet dezelfde rivier en hij is niet dezelfde mens.’ Alles is in een continue staat van verandering. En toch, zo blijkt ook uit verschillende werken in deze expo, proberen we de stroom van de tijd met behulp van digitale technologieën zoals AI, 3Dprinting en datavisualisatie vast te houden of te versnellen.

Sofie Crabbé

***

De werken in de tentoonstelling zijn het resultaat van residenties georganiseerd door LUCA School of Arts, GLUON, Cittadellarte Fondazione Pistoletto en UNIDEE Residency Programs, met de steun van hun lokale ecosysteem van partners.